Frame relay basic

{tocify} $title = {Mục lục}
CẤU HÌNH FRAME-RELAY CƠ BẢN

1.Mô hình bài lab như sau:Router FrameRelaysw được cấu hình trở thành một frame relay switch.

2. Cấu hình
Ads2