Tính Wildcard Mask trong ACLs

{tocify} $title = {Mục lục}
Các bài toán tính wildcard mask

1. Wildcard mask match 1 host

Vd: Tính wildcard mask match host 192.168.1.1
Theo nguyên tắc: bit 0 kiểm tra – bit 1 bỏ qua
-> Địa chỉ IP: 192.168.1.1 0.0.0.0 hoặc từ khóa “host”

2. Wildcard mask match tất cả địa chỉ IP

Vd: Tính wildcard mask match tất cả địa chỉ IP
Theo nguyên tắc: bit 0 kiểm tra – bit 1 bỏ qua
-> Địa chỉ IP: 192.168.1.1 255.255.255.255 hoặc từ khóa “any”

3. Wildcard mask match 1 subnet

Vd: Tính wildcard mask match subnet 192.168.1.0/24
Cách tính: Lấy 255.255.255.255 trừ đi subnet mask của subnet
-> Địa chỉ IP: 192.168.1.1 0.0.0.255

4. Tính Wildcard mask match range địa chỉ IP liên tục

Vd: Tính wildcard mask match range từ 192.168.2.0 đến 192.168.4.255
Cách tính: Lấy địa chỉ cuối trừ địa chỉ đầu
-> Địa chỉ IP: 192.168.2.0 0.0.2.255

5. Tính widcard mask match 1 số IP add đầu tiên

Ads2