VPN SITE TO SITE (router cisco)

{tocify} $title = {Mục lục}
Cấu hình VPN Site to Site trên router Cisco ( cli )

1.Topology
2.Yên cầu 

Cấu hình VPN cho phép 2 LAN ở router HQ và router Branch liên lạc được với nhau.
3.Cấu hình: 

Ads2