Đừng nghĩ nữa...

{tocify} $title = {Mục lục} Gió chẳng xanh bằng lá
Người đi trống một khoảng không
Ta rồi cũng phải thua không khí

Nhớ thì về
Thương thì tìm

Tơ tình đôi ba sợi
Sợi vắn sợi dài

Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện
Nào buộc được ai...


( Tường Vân 1996)
Ads2