Vào facebook khi bị chặn bằng cách chỉnh sửa file hosts.

{tocify} $title = {Mục lục} Tình hình là các nhà mạng Việt Nam lại tiếp tục đợt chặn facebook mới từ 06-06-2011.
Để có thể vào facebook, các bạn sửa nội dung file host tại C:\windows\system32\drivers\etc\host

Paste vào nội dung sau:

#FB

96.17.180.162 www.login.facebook.com
96.17.180.162 facebook.com
96.17.180.162 login.facebook.com
96.17.180.162 apps.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 graph.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
96.17.180.162 developers.facebook.com
96.17.180.162 error.facebook.com
96.17.180.162 channel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com
96.17.180.162 upload.facebook.com
96.17.180.162 register.facebook.com
96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
96.17.180.162 pixel.facebook.com


Chúng ta lại tiếp tục vào facebook! :D

Good luck.
Ads2