YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

{tocify} $title = {Mục lục}
Để thành công thì chúng ta cần yếu tố gì?
 Trong cuộc sống nếu:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

tương đương với giá trị:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26 thì:

- Làm việc tích cực chỉ là:
H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%.

- Kiến thức vẫn chỉ là:
K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

- Hay là may mắn?
L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%.

- Hoặc tình yêu cũng chỉ là :

L+O+V+E = 12+15+22+2 = 54%

Vấn không phải! Vậy là cái gì nhỉ?
- Tiền bạc chăng ? – Không, không phải, vì:

M+O+N+E+Y = 13+15+14+25= 72%

- Leadership? – Cũng không vì :
L+E+A+D+E+R+S+H+I+P = 12+5+1+4+5+18+19+9+16 = 89%

Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điềuthật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ. Chỉ có thái độ là 100%:


A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%


Ads2