[Update] Dải IP gán vào file hosts để vào Facebook!

{tocify} $title = {Mục lục} Cập ngày 01.03.2012 , đã test.
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com

1. Vào C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
2. Mở file hosts bằng Notepad.
  - Copy dải IP trên và dán vào.
  - Lưu file hosts lại.


Tận hưởng thành quả nào!! Ta lại vào fb ngon lành như xưa! (^_^)


Good luck.Ads2