Cấu hình VPN Client To Site trên Mikrotik RouterOS

{tocify} $title = {Mục lục} Tiếp theo loạt bài về Mikrotik:

CÀI ĐẶT MIKROTIK RouterOS
Thiết lập hệ thống hotspot gatewway sử dụng mikrotik

Trong bài viết này, Tôi sẽ hướng dẫn cấu hình nhanh VPN Client theo giao thức PPTP trên nền Mikrotik.

Lý thuyết về VPN thì các bạn tự tìm hiểu nhé! Tôi không đề cập nữa.

Mô hình bài lab này như sau :Ads2