IT Infrastructure Monitoring - part 1

{tocify} $title = {Mục lục} Triển khai Nagios core + check_mk trên CentOS 6.4 minimal

Tôi sử dụng CentOS 6.4 mininal (dung lượng CD cài đặt 350MB) chỉ với những package cần thiết, core của Centos để tối ưu hệ thống. Quá trình cài đặt CentOS thì tôi không đề cập đến nữa.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ viết về Nagios.

Phần 1: Cài đặt Nagios Core

Bước 1: Tạo user và group để cho Nagios


[root@lecuong.info ~]# useradd nagios [root@lecuong.info ~]# groupadd nagcmd [root@lecuong.info ~]# usermod -a -G nagcmd nagios

Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết

[root@lecuong.info ~]# yum install httpd gcc glibc glibc-common gd gd-devel php

Bước 3: Download gói core của Nagios và plugins

[root@lecuong.info ~]# cd /tmp

[root@lecuong.info tmp]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.5.0.tar.gz

[root@lecuong.info tmp]# wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-1.4.16.tar.gz

Bước 4: Cài đặt Nagios core:

[root@lecuong.info tmp]# tar xvzf nagios-3.5.0.tar.gz

[root@lecuong.info tmp]#cd nagios

[root@lecuong.info nagios]#./configure --with-command-group=nagcmd

[root@lecuong.info nagios]#make all

[root@lecuong.info nagios]#make install-init

[root@lecuong.info nagios]#make install-config

[root@lecuong.info nagios]#make install-commandmode

[root@lecuong.info nagios]#make install-webconf

[root@lecuong.info nagios]#htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

[root@lecuong.info nagios]#service httpd start

[root@lecuong.info nagios]#chkconfig httpd on

Bước 5: Cài đặt Nagios plugin

[root@lecuong.info nagios]#cd /tmp
[root@lecuong.info tmp]#tar xvzf nagios-plugins-1.4.16.tar.gz
[root@lecuong.info tmp]#cd nagios-plugins-1.4.16
[root@lecuong.info nagios-plugins-1.4.16]#./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
[root@lecuong.info nagios-plugins-1.4.16]#make
[root@lecuong.info nagios-plugins-1.4.16]#make install

Bước 6: Kiểm tra cấu hình sau khi đã config xong
root@lecuong.info ~]# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg


Total Warnings: 0

Total Errors: 0


Bước 7: Start các dịch vụ Nagios

[root@lecuong.info ~]#chkconfig –add nagios
[root@lecuong.info ~]#chkconfig nagios on
[root@lecuong.info ~]#service nagios start


Vậy là hoàn tất việc cài đặt Nagios core. Giờ bạn có thể login và giám sát các host thông qua trang quản lý tại: http://ip-addess/nagios/


User: nagiosadmin

Pw: nagios


Hệ thống Nagios mặc định sẽ add localhost làm đối tượng monitor đầu tiên.


(cont.)

Ads2