IT Infrastructure Monitoring - part 2

{tocify} $title = {Mục lục} Triển khai Nagios core + check_mk trên CentOS 6.4 minimal

Phần 2: Cài đặt Check_MK plugin


Check_MK là một plugin bổ trợ cho Nagios, với nhiều chức năng và giao diện trực quan hơn.
Thông tin : Check_MK
Chúng ta tiến hành cài đặt Check_MK

Bước 1: Download Check_MK


[root@lecuong.info ~]# cd /tmp

[root@lecuong.info tmp]# wget http://mathias-kettner.de/download/check_mk-1.2.2p1.tar.gz
Bước 2: Cài đặt

[root@lecuong.info tmp]# tar xvzf check_mk-1.2.2p1.tar.gz
[root@lecuong.info tmp]#cd check_mk-1.2.2p1
[root@lecuong.info check_mk-1.2.2p1]#./setup.sh
Tất cả tùy chọn để mặc định hết.

Quá trình cài đặt Check_MK xem như đã hoàn tất.

Bước 3: Khai báo các host, các thiết bị cần giám sát

[root@lecuong.info ~]# vi/etc/check_mk/main.mk

Bước 4: Lấy thông tin từ các host


[root@lecuong.info ~]#cmk -IBước 5: Tích hợp check_mk vào Nagios


[root@lecuong.info ~]#check_mk -O

Bước 6:
Khởi động lại Nagios và truy cập vào trang quản lý tại địa chỉ : http://ip-address/check_mk ( thay thế cho ip-address/nagios)
Ads2