Cài đặt Skype 4.2 trên Fedora 19

{tocify} $title = {Mục lục}
Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Skype 4.2 trên fedora 19. Các distro khác tương tự.

1.Chuyển sang quyền root

su -

2. Cài đặt thêm các gói cần thiết

$ yum install alsa-lib.i686 fontconfig.i686 freetype.i686 glib2.i686 libSM.i686 libXScrnSaver.i686 libXi.i686 libXrandr.i686 libXrender.i686 libXv.i686 libstdc++.i686 pulseaudio-libs.i686 qt.i686 qt-x11.i686 zlib.i686 qtwebkit.i686

3. Tải về gói Skype 4.2 Dynamic

$ cd /tmp
$ wget --trust-server-names http://www.skype.com/go/getskype-linux-dynamic

4. Tiến hành cài đặt Skype

$ mkdir /opt/skype
tar xvzf skype-4.2* -C /opt/skype --strip-components=1
cd /usr/lib
ln -s libtiff.so.3 /usr/lib/libtiff.so.4

Tạo shorcut cho skype:
ln -s /opt/skype/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
ln -s /opt/skype/icons/SkypeBlue_48x48.png /usr/share/icons/skype.png
ln -s /opt/skype/icons/SkypeBlue_48x48.png /usr/share/pixmaps/skype.png
touch /usr/bin/skype
chmod 755 /usr/bin/skype
Mở file /usr/bin/skype :
vi /usr/bin/skype
thêm nội dung sau vào:
#!/bin/sh
export SKYPE_HOME=”/opt/skype”
$SKYPE_HOME/skype –resources=$SKYPE_HOME $*

Việc cài đặt Skype đã hoàn tất.

Ads2