Tạo và quản lý Distribution group (AD) dùng cho Office 365 bằng Powershell

{tocify} $title = {Mục lục}
Chào các bạn,
Khi triển khai Office 365 trên môi trường Hydrid, chúng ta có 02 tùy chọn Tạo & Quản lý  các Distribution group:  Trên Office 365 Portal (cloud) và trên Active Directory (on premise AD)
Ở bài viết này, tôi đề cập đến việc quản lý Distribution group trên AD.

Chỉ duy nhất group scope là Universal thì  Exchange mới có thể gửi email.  Về group Type thì: Security hoặc Distribution đều được
Nhưng Universal Security group có thể phân quyền, còn Universal Distribution group chỉ có thể gửi email, không thể phân quyền.
Vì vậy, tôi khuyến cáo nên sử dụng Universal Security group.
Ads2