TÌM HIỂU VỀ ADFS CLAIMS RULES

{tocify} $title = {Mục lục} Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ADFS Claims Rules trong mô hình triển khai Office 365 Hybrid.
Như các bạn đã biết, dịch vụ Office 365 trên môi trương Hydrid - tích hợp với hệ thống Active Directory, ADFS, ADFS Proxy có những đặc thù riêng.
Khi công ty có những yêu cầu riêng như:

1- Chỉ cho phép sử dụng webmail (OWA) trong mạng nội bộ công ty
2- Thành viên của một group nào đó không được sử dụng giao thức ActiveSync
3- Thành viên của một group nào đó bị cấm truy cập OWA từ mạng ngoài.
4- Sử dụng chứng thực forms-based cho tất cả users khi truy cập OWA

Chúng sẽ dùng đến các Claims Rules trên máy chủ ADFS để thực hiện các yêu cầu trên.

1- Chỉ cho phép sử dụng webmail (OWA) trong mạng nội bộ công ty

Đây là một yêu cầu phổ biến.  Công ty yêu cầu chặn OWA nhưng vẫn cho phép dùng điện thoại, Outlook client để sử dụng email.
Mobile/Outlook client sử dụng các giao thức như RPC + HTTPS, EWS, ActiveSync, Autodiscover để kết nối vào máy chủ email.
Tư duy lập trình thì các rule sẽ kiểu như vầy :
Ads2