NETWORK ROUTING DIFFERENT TRAFFIC VIA DIFFERENT NETWORK INTERFACES

{tocify} $title = {Mục lục} Hi all,

Hệ thống mạng công ty gồm 02 ISP khác nhau.
LAN: 10.0.0.0/24   - Gateway: 10.0.0.254    == mạng nội bộ
Wifi: 172.15.1.0/24  - Gateway: 172.15.1.254   == dành cho khách hàng
Trong trường hơp đặc biệt, tôi cần sử dụng mạng LAN cho việc truy xuất hệ thống nội bộ. Wifi cho việc truy cập internet (vì đường truyền mạnh ^^!)

Tôi cấu hình như sau:

Kiểm tra route table hiện tại

Windows:
route print
Linux:
ip route show

Có vài thông tin các bạn cần lưu ý:

Ads2