CẤU HÌNH HYPER-V REPLICA WITH SELF-SIGNED CERTIFICATES

{tocify} $title = {Mục lục} Hyper-V Replica with self-signed certificates


Yêu cầu thực tế:
Có 02 Hyper-V server (workgroup):
O365-HOST01-SVR
O365-HOST02-SVR
Cấu hình replica cho 02 máy chủ Hyper-V

Phân tích:
Việc replica giữa các Hyper-V server có thể thực hiện qua http (80) hoặc https (443).
Đối với https thì cần có certicate chứng thực giữa các server.

Search google một vòng thì có khá nhiều bài viết hướng dẫn replicate (http hoặc https),  tạo self-signed certificates sử dụng công cụ MakeCert hoặc Powershell.

Tôi đã thử và....không thành công. :(

Ở  bài viết này, tôi chia sẻ cách làm thành công của bản thân bằng Powershell
Ads2