GIẢI PHÁP GIÁM SÁT DATABASE ORACLE MIỄN PHÍ

{tocify} $title = {Mục lục} Tiếp theo loạt bài về giải pháp giám sát với Nagios. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cấu hình các thông số trên Nagios (Check_MK) để giám sát cơ sở dữ liệu Oracle ở môi trường Linux/Unix (AIX)

Về các thông số sẽ lấy từ db Oracle như sau:


oracle_instance Check various aspects of an Instance
oracle_asm_diskgroup Check various aspects of ASM Disk-Groups
oracle_dataguard_stats Check various aspects of Data-Guard state
oracle_jobs Check various aspects of Scheduler Jobs
oracle_locks Check various aspects of Instance Locks
oracle_logswitches Check various aspects of Logswitches
oracle_longactivesessions Check various aspects of Long Active Sessions
oracle_performance Ger various Performance data from an Instance
oracle_processes Check various aspects of ORACLE Processes
oracle_recovery_area Check various aspects of the Fast Recovery Area
oracle_recovery_status Check various aspects of the Recovery State
oracle_rman_backups Check various aspects of RMAN Backups
oracle_sessions Check various aspects of Sessions
oracle_tablespaces Check various aspects of Tablespaces
oracle_undostat Check various aspects of Undo Statistics

......

Để giám sát chi tiết các thông số trên host, chúng ta cần cần cài đặt Agent tương ứng với từng OS là Linux/AIX/Windows. Việc cài đặt Agent lên host khá đơn giản nên tôi sẽ không đề cập nhiều, chỉ tập trung vào các thông số cấu hình cần thiết.

Ads2