DISABLE POP3, IMAP, MAPI, OUTLOOK WEB APP OR EXCHANGE ACTIVESYNC IN OFFICE 365

{tocify} $title = {Mục lục} Quản trị Office 365 riết cũng nhàm chán nên buồn buồn ngồi disable kết nối mailbox của vài users chơi ^^!

Trong bài viết này, tôi xin chia sẽ một vài lệnh để  enable or disable một số giao thức kết nối mailbox trong Exchange Online in Office 365:


  • Post Office Protocol (POP)
  • Internet Message Access Protocol (IMAP)
  • Messaging Application Programming Interface (MAPI)
  • Outlook Web App
  • Microsoft Exchange ActiveSync


Ads2