VNSTAT - IMPORT/EXPORT DATA TO NEW SERVER

{tocify} $title = {Mục lục} VNSTAT - KIỂM TRA, THEO DÕI BĂNG THÔNG CỦA MÁY CHỦ.


Do chuyển web qua server mới, và yêu cầu đặt là phải giữ lại dữ liệu theo dõi băng thông trên server cũ.

Việc này thực hiện khá đơn giản:

#systemctl stop vnstat

hoặc #service vnstat stop


(*) Copy /var/lib/vnstat/eth0 (server-old)  to server-new

#systemctl start vnstat
hoặc #service vnstat start

(*)Trường hợp 1: Nếu card mạng server cũ và server mới đều cùng tên là eth0 thì mọi việc xem như đã hoàn tất.
(*)Trường hợp 2: tên card mạng của 2 server khác nhau!
Ads2