Hướng dẫn cài đặt RRDTool 1.7.0

{tocify} $title = {Mục lục} HOW TO INSTALL RRDTOOL 1.7.0 CENTOS

Hệ thống monitoring Nagios (kết hợp check_mk, pnp4nagios) sử dụng rrdtool để vẽ biểu đồ thông tin hệ thống.


Trong một trường hợp tôi tình cờ phát hiện graph theo dõi băng thông trên một vài interfaces bị lỗi không thể hiển thị:Sau khi kiểm tra, tôi đã fix lỗi thành công:Ads2