Hướng dẫn thi các chứng chỉ về Programing của Microsoft 2017

{tocify} $title = {Mục lục}
Hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn thi về Networking của Microsoft. Tiếp tục trong phần bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thi theo hướng Programing của Microsoft.

🍀 Có chứng chỉ quốc tế nào của Microsoft dành cho lập trình viên, tương tự như MCSA 2012 hoặc MCSA 2016 của quản trị mạng hay không?

--> Có chứ, Microsoft đưa ra 2 chứng chỉ dành cho lập trình viên


Ads2