LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH

{tocify} $title = {Mục lục}

LẬP KẾ HOẠCH GIAO DỊCH
-    Có kiến thức nhưng không tuân thủ kế hoạch giao dịch thì KHÔNG BAO GIỜ thu được lợi nhuận.
-    Tại sao cần 1 bản kế hoạch?
  •     Sự kiên định rất quan trọng trong giao dịch, vì nó đánh giá trung thực mức độ thành công của một nhà giao dịch. Chính kế hoạch giao dịch sẽ giúp ta kiên định với mục tiêu. Hãy đọc nó mỗi ngày và tuân thủ.
  •    Đây là kinh doanh và để kinh doanh thành công phải LUÔN LUÔN có kế hoạch. Nếu không có kế hoạch thì là đánh bạc!
-    Kế hoạch giao dịch cần có những gì?
Ads2