Price Action - Lý thuyết trendline John Hill

{tocify} $title = {Mục lục} Lý thuyết này dựa trên trendline, một công cụ dùng để phân tích kỹ thuật cơ bản mà các trader đều phải nắm.

Xem minh họa để biết cách trade:

Trường hợp mua vào
Trường hợp không mua vào:
Ads2