Mỗi người dân sẽ có một mã QR cho mọi ứng dụng chống dịch

{tocify} $title = {Mục lục}
Ads2