Những cổ phiếu nào trên HoSE bị cắt margin đến ngày 28/11?

{tocify} $title = {Mục lục}

 

Những cổ phiếu nào trên HoSE bị cắt margin đến ngày 28/11?

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 28/11. Theo đó:

  • Có 18 mã cổ phiếu thuộc diện cảnh báo gồm: CIG, DLG, DXV, GAB, HNG (HM:HNG), ITA (HM:ITA), NVT, OGC (HM:OGC), PIT, PTL, RDP (HM:RDP), SCD (HM:SCD), SGT, SMA, TCR, TNI, TTF (HM:TTF), VOS.
  • Có 18 mã thuộc diện cảnh kiểm soát gồm: AMD, AST, HAG (HM:HAG), HOT, HU1, HU3, HVN (HN:HVN), JVC, LHG (HM:LHG), MCG, PMG, QBS, SII (HM:SII), SJD (HM:SJD), THD, TGG (HM:TGG), UDC, VFG (HM:VFG)
  • Có 2 mã thuộc diện bị đình chỉ giao dịch: FLC (HM:FLC), HAI
  • Có 2 mã cổ phiếu mà công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: SCS (HM:SCS), TDW
  • Có 1 mã cổ phiếu mà công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: VMD.
  • Có 4 mã cổ phiếu mà quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi gái trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp: FUCTVGF3, FUCTREIT. FUEIP100, FUEKIV30.
  • Có 7 mã cổ phiếu mà thời gian niêm yết dưới 6 tháng gồm: ACG, FIR, FUEDCMID, FUEKIVFS, NO1, VAF, VNS (HM:VNS).
  • Có 15 mã cổ phiếu mà lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm gồm: AGM (HM:AGM), ASP, BCE, HAS, HID, LEC, MHC, POM (HM:POM), PSH, PTC, PVD (HM:PVD), SBV, SJF, VDS (HM:VDS), VIP.
Ads2